FUNDACJA DZIECI • DZIECIOM
Telefon: (25) 624-04-07
E-mail: fundacjadziecidzieciom@gmail.com
Adres: Nadliwie, 05–281 Urle

DEKLARACJA Projekt „Talitha Kum – Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

Projekt „Talitha Kum – Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” dofinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 38.2017 z dnia 26. 01. 2017 r. DEKLARACJA Ja niżej podpisana/y ………………………………………….……………………………………………………… legitymująca/y się dowodem osobistym seria……………..numer……………………………………….. PESEL……………………zamieszkała/y w……………………………………………………… (pełny adres) deklaruję moje uczestnictwo i uczestnictwo mojej córki/syna/podopiecznej/podopiecznego* ……………………………………………………………………….. urodzonej/go dnia ………………………..… i posiadającej/go orzeczenie o niepełnosprawności numer ………………… z dnia ….…..………… w zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych zorganizowanych przez Fundację Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych - Dzieci Dzieciom w Nadliwiu – Strachów, ul. Nadliwie 1, w ramach realizacji w 2017 roku zadania publicznego pt. „Talitha Kum – Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, współfinansowanego przez Powiat Wołomiński. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka/podopiecznego i wrażliwych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Zebrane dane mogą być przetwarzane i wykorzystane przez Fundację Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci Dzieciom w Nadliwiu - Strachów do celów realizacji przedmiotowego zadania i udostępnione Powiatowi Wołomińskiemu. Nr telefonu kontaktowego …………………………………………… E–mail: ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. czytelny podpis *Niepotrzebne skreślić Załączniki: 1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Projekt „Talitha Kum – Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

Projekt „Talitha Kum – Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” dofinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 38.2017 z dnia 26.01.2017r. OGŁOSZENIE Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci - Dzieciom w Nadliwiu – Strachów, ul. Nadliwie 1 informuje, że będzie realizować zadnie publiczne pt. „„Talitha Kum – Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Przedmiotem niniejszego zadania jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Fundację w okresie od 18 kwietnia do 14 grudnia 2017r. zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu wołomińskiego w gminach: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Strachówka, lub Tłuszcz. Liczba miejsc jest ograniczona. Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie. Ich celem jest wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez poprawę ich stanu psychofizycznego, komunikacji i uspołecznienia. Istotne jest również podniesienie wiedzy i umiejętności ich rodziców, pozwalających im być bardziej kompetentnym, ukierunkowanym na potrzeby rozwojowe swojego dziecka. W sytuacjach uzasadnionych złym stanem zdrowia dziecka lub brakiem możliwości dojazdu z dzieckiem do siedziby Fundacji istnieje możliwość rehabilitacji dziecka w domu rodzinnym. Kryteria kwalifikacyjne do projektu: zamieszkanie na terenie powiatu wołomińskiego w/w gminach oraz zgłoszenie dziecka/dzieci z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Nabór uczestników projektu po złożeniu deklaracji uczestnictwa w projekcie z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, odbywać się będzie od 25 marca do 1 kwietnia 2017r. w godz. 10.00 – 11.00 i 17.00 -18.00 w siedzibie Fundacji w Nadliwiu – Strachów, ul. Nadliwie 1. Przyjmowane będą również zgłoszenia wysłane w tym okresie za pośrednictwem poczty. Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.dziecidzieciom.pl lub otrzymać w siedzibie Fundacji, Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej poszczególnych gmin, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie. Może być ona również przesłana drogą e-mail. Szczegółowych informacji o projekcie udziela Pani dr Bożena Stępnik-Świątek – Koordynator projektu, tel. 506-047-550, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zarząd Fundacji Dzieci Dzieciom

1% podatku dla Fundacji

PRZEKAŻ 1 % DLA FUNDACJI DZIECI - DZIECIOM

Korzystamy z pośrednictwa Fundacji "MŁODZI – MŁODYM"
Na zeznaniu podatkowym PIT prosimy wpisać

Numer KRS 0000270261 z dopiskiem
"Fundacja Dzieci – Dzieciom 2739"

KAŻDA NAWET NAJMNIEJSZA SUMA BĘDZIE WIELKIM WSPARCIEM DLA NASZEJ SŁUŻBY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
BÓG ZAPŁAĆ